AVBOKNINGSREGLER

FriluftsByn är ett populärt besöksmål, tack vare den sköna stämningen på plats samt läget mitt i världsarvet nära bland alla aktiviteter. Vi gör det möjligt för dig att boka boende så att du kan säkerställa ett besök hos oss. Det gör som du säkert förstår att det även innebär att ingen annan kan boka det boendet. Däremot förstår vi såklart att det kan uppstå privata händelser som gör att du måste ställa in ditt besök. Då gäller följande regler.

Vid avbokning när minst en månad återstår till ankomstdatum
– Debiteras 25% av värdet

Vid avbokning inom en månad till ankomst: 
– Debiteras 50% av värdet

Vid avbokning inom 14 dagar före ankomstdatum
– Debiteras 100% av värdet.

AVBOKNINGSVILLKOR

Ändra i bokningen/avbokning
Om du vill göra ändringar i din bokning, kan du göra det genom att ringa oss på telefon +46(0)70-874 32 04 eller skicka e-post till hej@friluftsbyn.se.

Avbokning vid akut sjukdom/oförutsedda händelser
Under oförutsedda händelser går det att avboka vistelsen hos Friluftsbyn utanför gällande avbokningsregler. Det innebär att om du uppfyller och följer villkoren, kan du få tillbaka upp till 75% av totalbeloppet. Med oförutsedda händelser åsyftas:
– Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, din medresenär, maka/make, sambo, dina eller din respektives föräldrar, barn eller syskon.

– Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, vilket innebär att det inte är rimligt att begära att du ska genomföra din resa.

– Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Av läkarintyg ska diagnos, datum för första läkarbesök samt orsak till att läkaren avråder från resa framgå. Kontakt med intygsgivaren ska ha skett före det att resan skulle ha påbörjats.
För att du ska få tillbaka dina pengar måste orsaken till din avbokning allmänt sett vara oförutsedd, oväntad och av sådan art att du inte rimligen kan genomföra resan. Det innebär exempelvis att om du saknar för resan nödvändiga resehandlingar som t.ex. pass, visum eller liknande, godtar vi inte detta som giltigt skäl till avbokning.

Övrig information
Vänligen observera att det i Friluftsbyn:s priser inte ingår lämpliga kläder och vi ber därför gästerna att ta med passande kläder som vi rekommenderar att du använder när du är deltar i aktiviteter, mm. Många aktiviteter omfattar tuffare terräng, öppen eld, mm., som bland annat kan orsaka slitage på ytterkläderna. Friluftsbyn är inte ersättningsskyldig om dina privata kläder tar skada av att du deltar i våra aktiviteter.

Gästens skyldigheter
Att bevaka din e-post och vara tillgänglig på det telefonnummer du angett vid bokningen.
Kontrollera bokningsbekräftelsen så snart du fått den. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.
Att följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för stugorna och campingenn.
Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till Friluftsbyn har vi rätt att omedelbart avhysa gästen från boendet/området om rättelse inte sker omedelbart efter tillsägelse. I det fallet sker ingen återbetalning för resterande vistelsetid.
Om du har något klagomål ska du i första hand kontakta receptionen så att eventuella oklarheter kan lösas under din vistelse.
Du ska vid bokningstillfället uppge om du lider av någon form av rörelsehinder, matallergier eller andra handikapp. Om du reser hit med rullstol, ber vi dig kontakta oss på Friluftsbyn booking@treehotel.se.
Att aldrig publicera eller sprida fotografier av Friluftsbyn för kommersiella syften utan ett skriftligt godkännande från Friluftsbyn och konstnären/konstnärerna. Och alltid uppge konstnären/konstnärernas namn i anslutning till bilder som du väljer att publicera i t.ex. din privata blogg, portfolio, och/eller andra icke-kommersiella mediesammanhang.
Reklamation/tvister
Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till receptionen på Friluftsbyn. Om du underlåtit att söka rättelse under din vistelse och därmed inte gett Friluftsbyn möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning. Om du ändå inte är nöjd med kompensationen/ersättningen skall detta skriftligen framföras Friluftsbyn snarast möjligt och senast 14 dagar efter hemkomst. Kommer vi inte överens, kan du vända dig till Konsumentvägledningen i din kommun eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Kontaktuppgifter hittar du på www.konsumentverket.se och www.arn.se.

Force Majeure
Force Majeure betyder ovanliga, oförutsebara och oundvikliga händelser utanför Friluftsbyn:s kontroll, som utgör ett hinder för att resan inte kan genomföras.
Händelser som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Inklusive men inte begränsat till krig, krigshot, upplopp, civil olydnad eller strejk, myndighetsåtgärd, terroristhandling, natur- eller industrikatastrof, brand, svåra väderleksförhållanden, vattennivån i floder eller översvämningar, stängning av flygplatser och kan även inkludera arbetskonflikt som rör tredje part, tekniska problem eller underhållsproblem eller oförutsedda operativa beslut från flygbolag som ändringar i tidtabellen eller avbrott i IT-infrastrukturen (inklusive men inte begränsat till vår hemsida). Under dessa förhållanden är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Allmän information
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tider, priser, betalnings- och rabattvillkor som beslutas under prisernas giltighetstid. Priser för kommande säsonger är alltid preliminära.
Observera att vid grupp- och specialbeställningar gäller särskilda bokningsvillkor.
För mer information, vänligen kontakta Friluftsbyn.

FRILUFTSBYN
Gällstasjön 102, 807 33 Docksta, Sweden
hej@frilufrtsbyn.se
www.friluftsbyn.se
Org. nummer: 556927-7287, High Coast Resort AB

Betalningsvillkor

Bokning
Du måste vara minst 18 år fyllda för att boka/ingå i avtal med FriluftsByn.

Betalning
Observera att alla betalningar ska ske i SEK.